17.05.2024

За нас

Център за популяризиране на информационното общество

Проектът за популяризиране на информираното общество е съвместна инициатива на Министерството на съобщенията и транспорта и фондация „Приложни комуникации и информационни изследвания“ и изпълнителна агенция „Национална технологична система“. Центърът е създаден в изпълнение на Стратегията за развитие на информационното общество в Република България и решенията на Третия форум за информационно общество между Европейския съюз и страните – кандидатки за членство от Централна и Източна Европа.

Основните му задачи са:
» да популяризира значението на информационното общество за България;
» да запознава широки кръгове от обществеността с влиянието на новите информационни технологии върху оциално-икономическото развитие на страната;
» да подпомага създаването на обществена и лична нагласа за участие в прехода към информационно общество.

Центърът извършва следните услуги:
» Предоставя специализирана информация за европейската и националната политика и законодателство, свързани с развитието на информационното общество.
» Разработва и поддържа национална страница за информационното общество в Интернет;
» Издава периодичен бюлетин и други специализирани публикации за информационното общество;
» Предоставя информация за европейски, регионални и национални програми и проекти за развитие на информационното общество;
» Съдейства на заинтересовани български организации да се включат в проекти, свързани с информационното общество, и да намерят подходящи партньори в страната и в Европа;
» Проучва и анализира състоянието и тенденциите на развитие на информационните технологии и на базираните върху тях услуги, както и равнището на осведоменост на обществото по тези проблеми;
» Организира информационни дни, семинари и конференции по теми, свързани с развитието на информационното общество в България;
» Провежда общо и специализирано обучение за запознаване с новите информационни и комуникационни технологии в сътрудничество с други български организации, висши и средни учебни заведения и специализирани медии.

Центърът работи активно с граждани, академични, научни и стопански организации и с държавната администрация. Специално внимание се обръща на училищата, органите на местната власт, малките и средните предприятия.

Адрес: ул. „Александър Жендов “ No 15, София 1113
Тел. (02) 953 3300012 , Факс (02) 953 350088
Електронна поща: infosociety(at)online(dot)bg